Услови за објавување

Услови за користење

Со овие услови и правила овозможено Ви е користење на услугите и содржините од interior.mk порталот односно користење на сите страници од interior.mk порталот и сервиси кои припаѓаат на доменот www.interior.mk (во понатамошниот текст interior.mk). Со прифаќањето на овие услови и правила се подразбира дека сите корисници во секој момент се запознаени со условите за користење и во целост ги разбираат и прифаќаат.

Услови за објавување на статија

Обврски на корисниците при објавување на статија на interior.mk порталот

Авторски права

На корисниците на interior.mk порталот не им е дозволено:

  • Објавување, испраќање и размена на содржини кои ги прекршуваат постојните закони на Република Македонија или меѓународни закони, содржини кои се навредливи, вулгарни, порнографски, заканувачки, расистички или шовинистички и штетни на било кој друг начин.
  • Објавување, испраќање и размена на информации за кои посетителот знае или претпоставува дека се лажни, а чие користење би можело да нанесе штета на други корисници
  • Лажно претставување во име на други правни или физички лица
  • Манипулирање со информации со цел да се скрие потеклото на содржините кои се објавуваат или праќаат преку услугите на interior.mk порталот
  • Објавување, испраќање и размена на содржини кои се заштитени со авторски права, во согласност со закон
  • Објавување, испраќање и размена на содржини на корисници без нивно барање или согласност
  • Свесно објавување, испраќање и размена на содржини кои содржат вируси или слични компјутерски датотеки или програми создадени со цел да се уништи или ограничи функционирањето на било кој компјутерски софтвер и/или хардвер и комуникациска опрема
  • Користење на interior.mk порталот на било кој начин за испраќање односно поттикнување ширење на небарани комерцијални содржини (спамирање)
  • Собирање, чување и објавување на лични податоци на други посетители на порталот и корисници

interior.mk