Услови за користење

Услови за користење

interior.mk е е-магазин кој се фокусира на трендови од областа на дизајнот, животниот стил и е инспирација за уредување на Вашиот дом. interior.mk ви овозможува прегледување на содржините објавени на сите страни кои се во негова сопственост. interior.mk не одговара за последиците настанати од користењето на објавените содржини. Со започнување на користење на услугите се смета дека корисникот ги прифатил овие Услови за користење. Ова важи за сите страни кои се во сопственост на interior.mk.

Авторски права

Содржините објавени на interior.mk се состојат од сопствени содржини и содржини превземени со претходна согласност од изворот. Содржините на interior.mk и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од interior.mk.

Промена на содржините на порталот и услугите

interior.mk го задржува правото на промена и отстранување  на било која содржина на порталот и услугите без обврска за претходна најава. interior.mk  не е одговорен за било каква штета настаната од овие промени.

услови за користење